Có 1 kết quả:

bất mao

1/1

bất mao

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cằn cỗi

Một số bài thơ có sử dụng