Có 1 kết quả:

bất pháp

1/1

bất pháp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không hợp pháp

Một số bài thơ có sử dụng