Có 1 kết quả:

bất cam

1/1

bất cam

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không chịu, không cam lòng

Một số bài thơ có sử dụng