Có 1 kết quả:

bất tri sở dĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không biết tại sao như vậy.