Có 1 kết quả:

bất tường

1/1

bất tường

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

điềm gở, điềm xấu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chẳng lành. Chẳng hạn. Bất tường chi triệu ( điềm chẳng lành, điềm xấu ).

Một số bài thơ có sử dụng