Có 1 kết quả:

bất ổn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không yên, không vững vàng, không xong.

Một số bài thơ có sử dụng