Có 1 kết quả:

bất đệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không đỗ, tức thi hỏng.