Có 1 kết quả:

bất kinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái lẽ thường — Tội lỗi lạ lùng.

Một số bài thơ có sử dụng