Có 1 kết quả:

bất kinh sự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không trải việc, thiếu kinh nghiệm.