Có 1 kết quả:

bất nghĩa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ăn ở xấu xa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ăn ở xấu xa.

Một số bài thơ có sử dụng