Có 1 kết quả:

bất chức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không làm tròn phận sự.