Có 1 kết quả:

bất tiêu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không giống như. Chỉ đứa con hư hỏng không giống cha mẹ. Cũng là tiếng tự xưng của người con đang chịu tang cha mẹ — Kém tài kém đức không giống như người hiền tài.

Một số bài thơ có sử dụng