Có 1 kết quả:

bất lương

1/1

bất lương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

xấu bụng, xấu xa

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không tốt, ý nói xấu xa đáng khinh.

Một số bài thơ có sử dụng