Có 1 kết quả:

bất cẩu

1/1

bất cẩu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cẩn thận

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không cẩu thả. Ý nói cẩn thận giữ gìn.

Một số bài thơ có sử dụng