Có 1 kết quả:

bất ngu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không ngờ tới, chẳng dè.

Một số bài thơ có sử dụng