Có 1 kết quả:

bất linh

1/1

bất linh

phồn thể

Từ điển phổ thông

không có hiệu lực