Có 1 kết quả:

thế tử

1/1

thế tử

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thế tử

Từ điển trích dẫn

1. Con trai vua chư hầu, nối ngôi cha.

Một số bài thơ có sử dụng