Có 1 kết quả:

trung nguyên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Rằm tháng bảy âm lịch, có tập tục cúng vong hồn tổ tiên. § Cũng gọi là “quỷ tiết” 鬼節, “trung nguyên tiết” 中元節.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiết rằm tháng bảy âm lịch.

Một số bài thơ có sử dụng