Có 1 kết quả:

trung cộng

1/1

trung cộng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cộng sản Trung Quốc

Một số bài thơ có sử dụng