Có 1 kết quả:

trung hưng

1/1

trung hưng

giản thể

Từ điển phổ thông

suy rồi thịnh trở lại