Có 1 kết quả:

trung ngọ

1/1

trung ngọ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giữa trưa

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữa trưa.

Một số bài thơ có sử dụng