Có 1 kết quả:

trung bình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngang bằng, không thiên lệch — Tầm thường, ở mức giữa, không hay không dở, không cao không thấp.

Một số bài thơ có sử dụng