Có 1 kết quả:

trung độ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mức độ vừa.