Có 1 kết quả:

trung tính

1/1

trung tính

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trung tính, trung lập