Có 1 kết quả:

trung dược

1/1

trung dược

giản thể

Từ điển phổ thông

thuốc cổ truyền Trung Quốc