Có 1 kết quả:

trung dược

1/1

trung dược

phồn thể

Từ điển phổ thông

thuốc cổ truyền Trung Quốc

Một số bài thơ có sử dụng