Có 1 kết quả:

trúng kế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mắc mưu, bị lừa.