Có 1 kết quả:

trung đồ

1/1

trung đồ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giữa đường, nửa đường