Có 1 kết quả:

trúng tuyển

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trúng cử.
2. Thi đậu.