Có 1 kết quả:

cửu như

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chín điều giống như, tức lời chúc tốt lành.

Một số bài thơ có sử dụng