Có 1 kết quả:

cửu tử nhất sinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chín phần chết một phần sống, ý nói nguy hiểm lắm.