Có 1 kết quả:

cửu long

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên sông ở Nam phần Việt Nam phát nguyên từ Tây Tạng chảy qua Ai Lao. Cộng hoà Khmer vào tới địa phận Việt Nam thì tách ra làm chín dòng, trông như chín con rồng.

Một số bài thơ có sử dụng