Có 1 kết quả:

ngũ vị tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. (Một thứ cây, hoa vàng lợt hoặc trắng, quả tròn dùng làm thuốc.