Có 1 kết quả:

cừu nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ thù.

Một số bài thơ có sử dụng