Có 1 kết quả:

kim thiên

1/1

kim thiên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hôm nay

Từ điển trích dẫn

1. Hôm nay. ☆Tương tự: “bổn nhật” 本日, “tức nhật” 即日, “giá nhật” 這日, “thử nhật” 此日.
2. Hiện tại, bây giờ, mục tiền.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hôm nay ( dùng trong Bạch thoại ).

Một số bài thơ có sử dụng