Có 1 kết quả:

trọng xuân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tháng thứ hai mùa xuân.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tháng giữa của mùa xuân ( tương tự, ta có Trọng hạ, Trọng thu, Trọng đông ).

Một số bài thơ có sử dụng