Có 1 kết quả:

hưu tức

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngưng làm việc để nghỉ ngơi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngưng làm việc để nghỉ ngơi.

Một số bài thơ có sử dụng