Có 1 kết quả:

bảo nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Bảo chủ 保主.