Có 1 kết quả:

bảo tức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ mức lời.