Có 1 kết quả:

cá nhân

1/1

cá nhân

phồn thể

Từ điển phổ thông

cá nhân

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một người, Một người riêng biệt. Từng người.

Một số bài thơ có sử dụng