Có 1 kết quả:

cá nhân chủ nghĩa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái chủ trương cho rằng chỉ biết tới lợi ích riêng mình là phải, là đúng ( individualism ).