Có 2 kết quả:

giá nhưgiả như

1/2

giá như

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giá như, ví dụ như

Một số bài thơ có sử dụng

giả như

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giá như, ví dụ như

Từ điển trích dẫn

1. Ví mà, nếu như.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ví mà. Nếu như.

Một số bài thơ có sử dụng