Có 1 kết quả:

tố khách

1/1

tố khách

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

làm khách