Có 1 kết quả:

trái tức

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiền lời (do tiền cho vay sinh ra).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền lời do món tợ sinh ra.