Có 1 kết quả:

ái viễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cặp kính lão, kính đeo mắt nhìn vật cho to, cho rõ.