Có 1 kết quả:

công sở

1/1

công sở

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

công sở, sở công

Một số bài thơ có sử dụng