Có 1 kết quả:

điển khách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị tăng coi giữ tiếp đãi khách tới chùa.