Có 1 kết quả:

quan tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái mũ dành cho đàn bà quuyền quý Trung Hoa thời cổ — Người con trai trong nhà ở tuổi 20, đã được đội mũ.

Một số bài thơ có sử dụng