Có 1 kết quả:

băng nhân

1/1

băng nhân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người làm mối

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người làm mai mối hôn nhân. Người mai.