Có 1 kết quả:

băng thiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng rét lạnh.